Όροι χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου weatherforattica.gr διατίθενται στους επισκέπτες / χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου τους, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών/διαχειριστών του weatherforattica.gr
Η χρήση του δικτυακού τόπου weatherforattica.gr υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας - σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων σχετικά με τα δικαιώματα τρίτων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του weatherforattica.gr και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο weatherforattica.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.
Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών/διαχειριστών του weatherforattica.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται

(α) η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης και αντιγραφής τμημάτων του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική και όχι για δημόσια χρήση ή εμπορική εκμετάλλευση, πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους και χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και
(β) η αναπαραγωγή ή αναμετάδοση της πληροφορίας που διατίθεται από τον δικτυακό τόπο, με όποια μορφή και αν αυτή διατίθεται (κείμενο, υπερσύνδεσμο, εικόνα, ήχο, video, κλπ.), με απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της πηγής προέλευσής τους από το weatherforattica.gr, κατόπιν προηγούμενης αποδεδειγμένης έγγραφης άδειας των ιδιοκτητών/διαχειριστών του  weatherforattica.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, προκειμένου για την αναμετάδοση της πληροφορίας μέσω τρίτου δικτυακού τόπου, ο διαχειριστής του θα πρέπει να ενσωματώνει σε προφανές σημείο υπερσύνδεσμο στον πρωτογενή δικτυακό τόπο  weatherforattica.gr  . Η μετάδοση του περιεχομένου μέσω απλού γραπτού κειμένου, εικόνας, video, αρχείου ήχου, ή οποιουδήποτε άλλου αρχείου ή πληροφορίας, θα πρέπει να γίνεται αυτούσια όπως αυτή παρέχεται από το αυτόματο σύστημα του πρωτογενούς δικτυακού τόπου και σε κάθε περίπτωση να φέρει την επιγραφή ή τη διατύπωση ότι προέρχεται από το δικτυακό τόπο weatherforattica.gr  . Σημειώνεται ότι η δέσμευση της αναφοράς στην πηγή ισχύει και δεσμεύει αναδρομικά όλους όσους καθίστανται παραλήπτες, αναπαραγωγείς ή αναμεταδότες της πληροφορίας μέσω τρίτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Οι προγνώσεις που μεταδίδονται μέσω του παρόντος ιστοχώρου παράγονται με βάση τις πιο πρόσφατες και κατά το δυνατό ευρύτερα αποδεκτές μεθοδολογίες πρόγνωσης καιρού στο χώρο της επιστημονικής κοινότητας. Τόσο οι καιρικές προγνώσεις-εκτιμήσεις, όσο και οι αναλύσεις που γίνονται πάνω στους μετεωρολογικούς χάρτες αποτελούν ερασιτεχνικές προσπάθειες κατανόησης των καιρικών φαινομένων, και δε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, για τον προγραμματισμό εργασιών και οιασδήποτε εξωτερικής απασχόλησης. Αρμόδια για επίσημες καιρικές προγνώσεις είναι μόνο η ΕΜΥ.  Το  weatherforattica.gr  καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό του τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται στον τομέα της μετεωρολογίας και της πρόγνωσης καιρού, οι προγνώσεις εμπεριέχουν πάντα σφάλματα αβεβαιότητας και αποκλίσεις από τις παρατηρούμενες πραγματικές τιμές.
Ως εκ τούτου, το weatherforattica.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται, κατά συνέπεια (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας), για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού του τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από το  weatherforattica.gr   «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το  weatherforattica.gr  . Σε καμία περίπτωση το  weatherforattica.gr   δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού του τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Το weatherforattica.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού του τόπου ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.


Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο weatherforattica.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το weatherforattica.gr αναλαμβάνει τη συλλογή,  επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων [φυσικών ή νομικών προσώπων] κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του weatherforattica.gr , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
«Δεσμοί» [links] προς άλλους δικτυακούς τόπους [websites]
Το weatherforattica.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlink ή διαφημιστικών banner. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει  να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το weatherforattica.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου – Δεοντολογία Χρηστών/Επισκεπτών

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες, τα σχόλια, τα δεδομένα, τα μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο υποβάλλεται από αυτόν, αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το weatherforattica.gr  δεν ελέγχει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες/επισκέπτες μέσω των υπηρεσιών του και, κατά συνέπεια, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του, ούτε μπορεί να θεωρηθεί, σε καμία περίπτωση, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στο περιεχόμενό προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Σε κάθε περίπτωση το  weatherforattica.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά ελεύθερη κρίση, να απορρίψει, να μετακινήσει ή να διαγράψει κάθε στοιχείο του περιεχομένου που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση προς το χρήστη/επισκέπτη.
Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους: 
(α) Περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τυχόν συμβατικές του σχέσεις,
(β) Περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, παρουσιάζει πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους, 
(γ) Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 
(δ) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam)  ή άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, πρόκληση παρεμβολών ή διακοπών στις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες,
(ε) Περιεχομένου το οποίο αποτελεί μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη , παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο πρόσωπο.
(στ) Περιεχομένου το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
(ζ) Παρενόχλησης με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών ή τρίτων (όπως η δημοσίευση, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων).

Συνεπεία των ανωτέρω, ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το weatherforattica.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη/αμέλεια των χρηστών/επισκεπτών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος. Ο χρήστης/επισκέπτης του weatherforattica.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το weatherforattica.gr  οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος.
Σε περίπτωση δε που υποπέσει στην αντίληψη ή διατυπωθεί καταγγελία ότι στον δικτυακό τόπο υφίσταται περιεχόμενο παράνομο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη παραβιάζοντας παράλληλα και τους παρόντες όρους, το  weatherforattica.gr δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του χωρίς να προειδοποιήσει τον χρήστη/επισκέπτη που το ανέβασε.

Διαφημίσεις

Όσα προαναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο «Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου – Δεοντολογία Χρηστών/ Επισκεπτών», ισχύουν και εφαρμόζονται και στην περίπτωση των διαφημιστικών μηνυμάτων – διαφημιζομένων.
Για το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο διαφημιζόμενος. Το weatherforattica.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπουν.
Απαγορεύεται η διαφήμιση παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και οποιαδήποτε διαφήμιση περιέχει απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό περιεχόμενο ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο διαφημιζόμενος θα διώκεται ποινικά.
Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρεί απολύτως το δικαίωμα του να μην δημοσιεύει ή και να διακόψει την προβολή συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την υποχρέωση της αναφοράς του λόγου της διακοπής. Στην περίπτωση προεξόφλησης μη προβληθέντος μηνύματος, το εναπομείναν ποσό δεν επιστρέφεται. Η προβολή των μηνυμάτων μπορεί να διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο και για οσοδήποτε χρόνο χωρίς ειδοποίηση.

Τελικές Διατάξεις

Το  weatherforattica.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε ανακύπτουσας διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του weatherforattica.gr  και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.